AAA Law Latvia

Ar jaunu logo maina identitāti!

Tīmekla vietnes Aaalaw.lv noteikumi un nosacījumi

1. PIEKRIŠANA LIETOŠANAS NOTEIKUMIEM

1.1. 1.1. Tīmekļa vietni www.aaalaw.lv (“Tīmekļa vietne”) pārvalda SIA “Pētersona patents – AAA law” (“Mēs”, “Mūsu”, “Mums” vai “AAA”).

1.2. 1.2. Uz Jūsu piekļuvi Tīmekļa vietnei un tās izmantošanu attiecas šie Noteikumi un nosacījumi (“Noteikumi”) un Privātuma Politika, kas ir iekļauta šajos Noteikumos un ir to daļa. Jūs nedrīkstat izmantot Tīmekļa vietni jebkādiem mērķiem, kas ir nelikumīgi vai aizliegti saskaņā ar Noteikumiem. Izmantojot Tīmekļa vietni, Jūs pilnībā piekrītat šajā paziņojumā ietvertajiem noteikumiem, nosacījumiem un atrunām. Ja nepiekrītat šiem Noteikumiem, Jums nekavējoties jāpārtrauc Tīmekļa vietnes izmantošana.

1.3. Papildu noteikumi tiek piemēroti, ja AAA un Jūs abpusēji nolemjat noslēgt cita veida vienošanos. Tomēr mutiskas pārrunas un sarunas, kā arī diskusijas un sarunas e-pastā, izmantojot Tīmekļa vietnē norādītos kontaktus, norāda tikai Mūsu nodomu izpausmi, un to nevar interpretēt vai uzskatīt par jebkāda veida vienošanos, kamēr nav noslēgta galīga vienošanās rakstveida formā. Skaidrības labad jēdziens “galīga vienošanās” ietver faktisku skaidru, nepārprotamu un rakstisku (tostarp e-pastā) vienošanos, kurā var skaidri definēt līguma priekšmetu, cenu un nosacījumus, kā arī Mūsu pilnvarotās personas apstiprinājumu. Nekādā gadījumā Mūsu klusēšana vai neatbildēšana uz Jūsu ziņu nevar tikt uzskatīta par jebkādu noteikumu un nosacījumu pieņemšanu. Lūdzu, ņemiet vērā, attiecībā uz noslēgto “galīgo vienošanos” ir piemērojami Mūsu standarta līguma noteikumi un nosacījumi.

2. IETEIKUMS

2.1. Jebkāds saturs, ko AAA publicē Tīmekļa vietnē, ir paredzēts vispārīgas informācijas mērķiem, taču tas nav paredzēts kā profesionāls ieteikums (juridisks vai citādi), kā arī to nedrīkst izmantot kā tādu, un uz to nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumu vai atturoties no tā.

2.2. Līdz galīgas vienošanās noslēgšanai Mums nav juridisku pienākumu sniegt jebkādas konsultācijas vai pakalpojumus. Ne Jūsu pieprasījums, ne Mūsu atbilde Mums nerada nekādas juridiski saistošas vai izpildāmas saistības. Jums jāapzinās un jāpiekrīt, ka AAA patur tiesības pēc saviem ieskatiem noraidīt jebkuru vai visus Jūsu vai jebkādu Jūsu pārstāvju izteiktos priekšlikumus, pieprasījumus attiecībā uz pārrunu un sarunu pārtraukšanu ar jebkuru potenciālo klientu jebkurā laikā.

3. IZMAIŅAS TĪMEKĻA VIETNĒ

3.1. Mēs paturam tiesības:

3.1.1. mainīt vai noņemt (īslaicīgi vai pastāvīgi) Tīmekļa vietni vai jebkuru tās daļu bez brīdinājuma, un Jūs piekrītat, ka Mēs nenesam atbildību pret Jums saistībā ar šādām izmaiņām vai noņemšanu; un

3.1.2. jebkurā laikā mainīt šos Noteikumus, un, ja Jūs turpmāk izmantojat Tīmekļa vietni pēc jebkādām izmaiņām, tad tiks uzskatīts, ka piekrītat šādām izmaiņām.

4. SAITES UZ TREŠO PUŠU TĪMEKĻA LAPĀM

4.1. Tīmekļa vietne var ietvert saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, kuras kontrolē un uztur citi. Jebkura saite uz citām tīmekļa vietnēm nav šādu vietņu apstiprinājums, un Jūs atzīstat un piekrītat, ka Mēs neesam atbildīgi par šādu vietņu saturu vai pieejamību.

5. AUTORTIESĪBAS

5.1. Visas autortiesības, preču zīmes un visas citas intelektuālā īpašuma tiesības uz Tīmekļa vietni un tās saturu (cita starpā ieverot Tīmekļa vietnes dizainu, tekstu, grafikas dizainu un visu programmatūru un pirmkodus, kas saistīti ar Tīmekļa vietni) pieder Mums vai ir licencēti Mums vai Mēs tos izmantojam kā citādi saskaņā ar likumu.

5.2. Apmeklējot Tīmekļa vietni, Jūs piekrītat, ka piekļūstat saturam tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Nevienu satura daļu nedrīkst lejupielādēt, kopēt, reproducēt, pārsūtīt, uzglabāt, pārdot vai izplatīt bez autortiesību īpašnieka iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Tas neietver Tīmekļa vietnes lapu lejupielādi, kopēšanu un/vai drukāšanu tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai mājsaimniecībā.

6. PRIVĀTUMS

6.1. Mēs vienmēr esam novērtējuši personīgas informācijas privātumu. Kad Mēs apkopojam, izmantojam, izpaužam vai apstrādājam personīgu informāciju, Mums ir saistošas piemērojamās privātuma aizsardzības tiesības un Mūsu Privātuma Politika.

6.2. Ja nosūtāt Mums e-pasta ziņojumu, jebkurš Mums nosūtītais e-pasts, tostarp visi pielikumi, var tikt uzraudzīti un izmantoti no Mūsu puses Mūsu konfidencialitātes politikā uzskaitīto iemeslu dēļ. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jums ir pienākums nodrošināt, lai jebkurš e-pasta ziņojums, ko Mums sūtāt, atbilstu likuma prasībām. Varat pārskatīt Mūsu Privātuma Politiku, lai uzzinātu vairāk par savām tiesībām un Mūsu atbilstību privātuma aizsardzības tiesībām.

7. ATTEIKŠANĀS UN ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

7.1. Tīmekļa vieta tiek nodrošināta, pamatojoties uz esamību un pieejamību bez jebkādas pārstāvības vai apstiprinājuma un bez jebkāda veida tiešām vai netiešām garantijām, ietverot cita starpā netiešās garantijas par apmierinošu kvalitāti, piemērotību noteiktam mērķim, atbilstību, saderību, drošību un precizitāti.

7.2. Ciktāl to pieļauj tiesību akti, Mēs nebūsim atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, tostarp netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai jebkādiem zaudējumiem (tostarp cita starpā uzņēmējdarbības, iespēju, datu, peļņas zaudējumu), kas izriet no Tīmekļa vietnes lietošanas vai saistībā ar to, kamēr Jūs to izmantojiet.

7.3. Mēs negarantējam, ka Tīmekļa vietnes funkcionalitāte būs nepārtraukta vai bez kļūdām, ka defekti tiks novērsti vai ka Tīmekļa vietne vai serveris, kas to dara pieejamu, ir brīvi no vīrusiem vai jebko citu, kas varētu būt kaitīgs vai destruktīvs.

8. ATLĪDZĪBA

8.1. Jūs piekrītat atlīdzināt un aizsargāt Mūs un Mūsu darbiniekus un aģentus no un pret visām saistībām, juridiskajām nodevām, zaudējumiem, izmaksām un citiem izdevumiem saistībā ar jebkādām prasībām vai darbībām, kas celtas pret Mums un kas izriet no Jūsu veiktajiem šo noteikumu pārkāpumiem vai citām saistībām, kas izriet no šīs Tīmekļa vietnes lietošanas.

9. IZBEIGŠANA

9.1. Ja kādu no šiem Noteikumiem jebkura iemesla dēļ jebkura kompetentās jurisdikcijas tiesa atzīst par spēkā neesošu, nelikumīgu vai neizpildāmu, tad šāda Noteikuma vai Nosacījuma piemērošana tiek izbeigta, un pārējie Noteikumi paliek pilnā spēkā un turpina būt spēkā saistoši un izpildāmi.

10. PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS

10.1. Šie Noteikumi tiek regulēti un interprēti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, un ar šo Jūs piekrītat Latvijas Republikas tiesu ekskluzīvai jurisdikcijai.