AAA Law Latvia

Mēs esam mainījuši uzņēmuma nosaukumu uz AAA LAW LATVIA

TĪMEKĻA VIETNES PRIVĀTUMA POLITIKA

Mēs saprotam Jūsu personas datu aizsardzības īpašo nozīmi, tāpēc mēs apkopojam un apstrādājam tikai tādus datus, kas ir nepieciešami mūsu darbību veikšanai. Mēs apstrādājam personas datus likumīgi, pārskatāmi un godīgi, iepriekš noteiktiem mērķiem un tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams šo mērķu sasniegšanai. Apstrādājot personu datus, mēs cenšamies nodrošināt, lai tie būtu precīzi, droši, konfidenciāli, kā arī pareizi glabāti un aizsargāti.

Apstrādājot Jūsu personas datus, mēs ievērojam 2016. gada 27. aprīlī pieņemto Vispārīgo personas datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 (turpmāk – VDAR), Latvijas Republikas likumu par personas datu tiesisko aizsardzību, kā arī citos tiesību aktos noteiktās personas datu apstrādes prasības.

1. KAS IR ŠIS DOKUMENTS?

1.1. Šī Privātuma politika (turpmāk tekstā – Privātuma politika) nosaka privātuma nosacījumus, lietojot mūsu tīmekļa vietne aaalaw.lv (turpmāk – Vietne), mūsu kontus sociālajos tīklos (turpmāk tekstā – Konti), t.i., Facebook (AAALaw –LV), LinkedIn (AAA Law –LV), Twitter (ААА Law –LV), sazinoties ar mums pa e- pastu, tālruni vai citus saziņas līdzekļiem, ciktāl tas attiecas uz mūsu veikto personas datu apstrādi un mūsu Personas datu apstrādes noteikumiem (turpmāk – Noteikumi).

1.2. Uzmanīgi izlasiet šo Privātuma politiku, lai saprastu, kādu pieeju mēs izmantojam, lai apstrādātu Jūsu personas datus. Pēc šī dokumenta izlasīšanas Jūs uzzināsiet, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kur tos ievācam un kādas tiesības Jums ir kā personas datu subjektam.

1.3. Šajā Privātuma politikā lietotais termins “personas dati” apzīmē jebkādu informāciju, kas var palīdzēt identificēt Jūsu identitāti gan tiešā, gan netiešā veidā. Personas datus veido uzvārds, vārds, dzimšanas datums, pasta vai e-pasta adrese, atrašanās vietas dati un interneta identifikatori, Jums raksturīgās iezīmes utt.

1.4. Privātuma politikas noteikumi attiecas uz mūsu klientiem, kuri ir iegādājušies, iegādājas vai plāno iegādāties mūsu sniegtos pakalpojumus, kā arī tie attiecas uz darījumu partneriem (tostarp viņu darbiniekiem), personām, kas vēršas pie mums ar pieprasījumiem, prasībām, ierodoties mūsu birojā klātienē vai ar attālinātās saziņas līdzekļu veidiem (telefons, e-pasts utt.). Privātuma politika attiecas uz visām personām, kas apmeklē Vietni, neatkarīgi no tā, vai esat mūsu klients, kā arī uz darbībām, kuras varat veikt Vietnē. Privātuma politika ietver arī informāciju par visu citu personu datu apstrādi, ko veicam mūsu darbības, līgumu slēgšanas un izpildes gaitā

2. KAS MĒS ESAM?

2.1. Šo Vietni pārvalda un administrē kopīgi datu pārziņi (turpmāk – Mēs, Mūsu), t.i.:

2.1.1. SIA Pētersona patents – AAA law, registration No. 40102013203, juridiskā adrese Citadeles iela 12, Rīga, LV-1010, Latvija, informatīvais e-pasts petpat@petpat.lv, kontakttālrunis +371 67324695

3. KĀDUS PRINCIPUS MĒS IEVĒROJAM?

3.1. Apstrādājot Jūsu personas datus, mēs:

3.1.1. ievērosim spēkā esošos un piemērojamos tiesību aktus, tostarp VDAR prasības;

3.1.2. apstrādāsim Jūsu personas datus likumīgā, godīgā un pārskatāmā veidā;

3.1.3. ievāksim Jūsu personas datus noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un neturpināsim tos apstrādāt veidā, kas nav savienojams ar šiem mērķiem, izņemot likumā atļautos apmērus;

3.1.4. veiksim visus saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati, kas ir neprecīzi vai nepilnīgi, ņemot vērā to apstrādes mērķus, tiek nekavējoties laboti, papildināti, apturēti vai dzēsti;

3.1.5. glabāsim tos tādā formā, lai Jūsu identitāte tiktu noskaidrota ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams personas datu apstrādes nolūkiem;

3.1.6. nesniegsim personas datus trešajām personām un neizpaudīsim tos, izņemot Privātuma politikā, Noteikumos vai tiesību aktos noteiktajos gadījumos;

3.1.7. nodrošināsim, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti tā, lai, piemērojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus, tiktu nodrošināta pienācīga personas datu drošība, tai skaitā aizsardzība pret neatļautu apstrādi vai datu nelikumīgu apstrādi, kā arī nejaušu nozaudēšanu vai dzēšanu.

4. KĀDIEM MĒRĶIEM MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

4.1. Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus šādiem mērķiem:

4.1.1. Juridisko un citu pakalpojumu līgumu slēgšanas, izpildes un administrēšanas nolūkos.

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus, lai noslēgtu un izpildītu līgumus par juridisko un patentpilnvaroto pakalpojumu sniegšanu (saistībā ar juristu un patentpilnvaroto konsultācijām, konsultācijām par juridisko un intelektuālā īpašuma aizsardzību), juridiski nozīmīgu dokumentu sagatavošanu, lai nodrošinātu pārstāvību juridiskos jautājumos, aizstāvību un pārstāvību tiesvedībā utt. Šim nolūkam mēs varētu apstrādāt Jūsu personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, personas kodu, PVN reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju (tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi), korespondenci, bankas konta numuru, klienta sniegtos personas datus (piemēram, informāciju par viņa noslēgtajiem līgumiem, attiecībām ar citām personām, saraksti ar klientu); datus, kurus mēs apkoposim no citiem avotiem, sniedzot juridiskos pakalpojumus (piemēram, no publiski pieejamiem avotiem, reģistriem utt.). Šādi dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz līgumu un/vai, lai pēc Jūsu pieprasījuma veiktu darbības pirms līguma noslēgšanas un/vai tiesību aktos izpildītu noteiktos pienākumus un/vai likumīgās intereses.

Uzticēto juridisko un patentu pakalpojumu sniegšanas un administrēšanas nolūkos, mēs apstrādāsim īpašās Jūsu personas datu kategorijas tikai ar Jūsu nepārprotamu piekrišanu un/vai lai izvirzītu, izpildītu vai aizstāvētu Jūsu juridiskās prasības un/vai gadījumos, kad Jūs acīmredzami publiskojāt šos datus.

Šim nolūkam mēs nodrošināsim vai pārsūtīsim Jūsu personas datus vai to daļu:

(a) uzņēmumiem, kas sniedz audita, grāmatvedības, IT, tulkošanas vai citus pakalpojumus, ja to pakalpojumi ir nepieciešami šajā Privātuma politikā noteikto mērķu sasniegšanai;

(b) tiesām, tiesu izpildītājiem, notāriem, valsts vai pašvaldību iestādēm vai citām kompetentām iestādēm un organizācijām;

(c) Ja rodas jautājums par Lietuvas tiesību aktu piemērošanu, datus var nodot Lietuvas uzņēmumiem: UAB AAA Law, reģistrācijas Nr. 111593841 un Domkutės ir partnerių advokatų profesinė bendrija AAA LAW, reģistrācijas Nr. 304559463.

(d) Ja rodas jautājums par Igaunijas tiesību aktu piemērošanu, dati var tikt nodoti Igaunijas uzņēmumam AAA Patendibüroo OÜ, kods 10223576.

Šim nolūkam mēs glabāsim Jūsu personas datus juridisko pakalpojumu vai citu pakalpojumu līguma darbības laikā un 10 gadus pēc tā izbeigšanas, ja Latvijas Republikas tiesību aktos nav noteikts cits personas datu glabāšanas termiņš. Noteikto 10 gadu termiņu var pagarināt, ja tiek ierosināts strīds (tiesvedība) – šādā gadījumā personas dati tiek glabāti līdz savstarpējās vienošanās noslēgšanai un/vai tad, kad lēmums stājas spēkā. Ja atsevišķs līgums netiek noslēgts, mēs glabāsim Jūsu personas datus ne ilgāk kā 1 mēnesi no šāda lēmuma pieņemšanas brīža, ja vien Latvijas Republikas tiesību aktos nav noteikts cits personas datu glabāšanas termiņš.

4.1.2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas nolūkos.

Patentpilnvarniekiem un patentpilnvarnieku palīgiem, sniedzot juridiskos pakalpojumus, jāievēro Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums un šajā tiesību aktā noteiktās prasības par klientu iepazīšanu pirms biznesa attiecību uzsākšanas vai turpināšanas ar klientiem,kā arī prasība obligāti informēt attiecīgās iestādes par atsevišķiem skaidras naudas darījumiem vai darījumiem, kas var būt saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Tāpēc vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka pieņemtajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos, ja Jūs nesniegsiet norādītos datus, mēs nevarēsim Jums sniegt juridiskos pakalpojumus.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas nolūkos tiek apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, personas kods (ārzemju pilsonim – dzimšanas datums (ja pieejams – personas kods vai cita unikāla iezīme, kas piešķirta, lai identificētu personu)), uzturēšanās atļaujas numurs un derīguma termiņš Latvijas Republikā, tās izsniegšanas vieta un datums (attiecas uz ārzemju pilsoņiem), fotogrāfija, paraksts (ja vien tas nav obligāti norādīts personu apliecinošajā dokumentā), pilsonība (ja personu apliecinošajā dokumentā tā nav obligāti iekļauta), bezvalstnieka gadījumā – valsts, kas izdevusi personu apliecinošu dokumentu, bankas konta numurs, naudas līdzekļu izcelsmi apliecinoši dati, ienākumu avoti, nodokļu maksātāja kods, kā arī citi anketās sniegtie dati par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma novēršanu.

Šim nolūkam mēs nodrošināsim vai pārsūtīsim Jūsu personas datus vai to daļu:

(a) Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienestam;

(b) tiesībaizsardzības iestādēm.

Šim nolūkam mēs glabāsim Jūsu personas datus juridisko pakalpojumu vai citu pakalpojumu līguma darbības laikā un 10 gadus pēc tā izbeigšanas, ja Latvijas Republikas tiesību aktos nav noteikts cits personas datu glabāšanas termiņš. Noteikto 10 gadu termiņu var pagarināt, ja tiek ierosināts strīds (tiesvedība) – šādā gadījumā personas dati tiek glabāti līdz savstarpējās vienošanās un/vai galīgā lēmuma dienai. Ja atsevišķs līgums netiek noslēgts, mēs glabāsim Jūsu personas datus ne ilgāk kā 1 mēnesi no šāda lēmuma pieņemšanas brīža, ja vien Latvijas Republikas tiesību aktos nav noteikts cits personas datu glabāšanas termiņš.

4.1.3. Tiešā mārketinga nolūkos.

Pēc Jūsu piekrišanas saņemšanas un, lai nosūtītu Jums jaunumus, tostarp piedāvājumus un informāciju par mūsu precēm un/vai pakalpojumiem, pasākumiem vai citu informāciju par mūsu saistītajām personām un partneriem, vienlaikus pilnveidojot savus pakalpojumus, mēs apstrādāsim Jūsu personas datus.

Šim nolūkam mēs apstrādāsim šādus personas datus: e-pasta adresi, tālruņa numuru un/vai vārdu, uzvārdu.

Šim nolūkam mēs saņemsim no Jums Jūsu personas datus.

Šim nolūkam mēs nodrošināsim vai nodosim Jūsu datus uzņēmumiem, kas sniedz informatīvo izdevumu automātiskās ziņu sūtīšanas pakalpojumus.

Šim nolūkam personas dati tiek glabāti:

a) līdz līguma ar datu subjektu termiņa beigām, ja vien nav saņemta datu subjekta piekrišana personas datus glabāt ilgāk;

b) 3 gadus no brīža, kad saņemta piekrišana personas datu apstrādei, ja datu subjekts nav noslēdzis ar mums līgumu.

Vairāk par personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos lasiet šīs Privātuma politikas 6. sadaļā.

4.1.4. Rekomendāciju publicēšanas nolūkos, kad Jūs vai citas personas sniedz rekomendācijas par mums, ar kurām mēs dalāmies.

Šim nolūkam varam apstrādāt tādus personas datus kā: vārdu, uzvārdu, amatu, saistīto uzņēmumu (tā nosaukumu), saistīto preču zīmi, publiskojamā komentāra saturu (t.sk. sniegto pakalpojumu aprakstu, nenorādot konkrētas atsevišķa pasūtījuma detaļas un neizpaužot mums uzticēto konfidenciālo informāciju, izņemot gadījumus, kad klients (vai citas ieteikuma personas) skaidri norāda pretējo).

Šim nolūkam mēs saņemsim no Jums Jūsu personas datus.

Šim nolūkam mēs nodrošināsim vai nodosim Jūsu datus: dati tiks publiskoti mūsu Vietnē un/vai mūsu Kontos, kā arī tie var tikt nodoti juridiskām personām, kas nodrošina Vietnes uzturēšanu un citus informācijas tehnoloģiju pakalpojumus.

Šim nolūkam mēs glabāsim Jūsu personas datus 5 gadus no datuma, kad tie tiks augšupielādēti Vietnē vai konkrētā Kontā.

4.1.5. Lai atrisinātu iespējamos vai radušos strīdus ar datu subjektiem. Kad Jūs sazināties ar mums (vai mēs pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas sazināsimies ar Jums), mēs apstrādāsim saziņas informāciju, kas notika pa tālruni, e-pastu, izmantojot Vietni, kontu vai citādi.

Šim nolūkam mēs apstrādāsim Jūsu personas datus: vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, dzīvesvietu (adresi), interneta adresi (IP), segvārdu, saistīto uzņēmumu (tā nosaukumu), sūdzības saturu un /vai pieprasījumu, sazināšanās datumu un laiku, sarakstes informāciju, publiskojamā komentāra saturu.

Šim nolūkam mēs saņemsim Jūsu personas datus: tos saņemot no Jums, mēs paši varam izveidot personas datus, izpildot pieprasījumu vai analizējot sūdzību (piemēram, pēc Jūsu sūdzības saņemšanas mēs sazināsimies ar trešajām personām par faktiskajiem apstākļiem un tos fiksēsim u.c.).

Šim nolūkam mēs glabāsim Jūsu datus 3 gadus no to fiksēšanas dienas, izņemot gadījumus, ja ir pamats uzskatīt, ka ir fiksēts noziegums vai cita prettiesiska darbība vai uzsākta iekšējā izmeklēšana līdz attiecīgās izmeklēšanas un/vai tiesvedības beigām.

4.1.6. Par kandidātu atlasi, lai pievienotos mūsu komandai. Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus, lai atrastu mūsu vajadzībām atbilstošus kandidātus, kas vēlas strādāt pie mums, un, lai veiktu atlasti un novērtētu, vai kandidāti ir piemēroti piedāvātajam darbam.

Šim nolūkam mēs apstrādāsim no Jums saņemtos Jūsu personas datus (piemēram, Jūsu CV, motivācijas vēstulē norādītos datus, saziņas laikā savāktos datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, izglītību, darbības jomas, informāciju par profesionālo pieredzi, runātajām svešvalodām, saites uz sociālo tīklu kontiem (ja esat tās norādījis), informāciju par īpašām vajadzībām vai vēlmēm un citu Jūsu sniegto informāciju un/vai informāciju, kas saņemta no citām personām (piemēram, ieteikumus no pazīstamām personām, sociālajiem tīkliem, sabiedrības informēšanas rīkiem, personāla atlases uzņēmumiem un to darbinieku datu bāzēm u.c.).

Šim nolūkam mēs uzglabāsim datus piedāvātā darba atlases procesā, izņemot gadījumus, ja esam saņēmuši Jūsu atsevišķu piekrišanu datu glabāšanai pēc konkursa beigām, lai pieteiktos citām darba vakancēm, kas varētu Jums tikt piedāvātas. Šādā gadījumā dati tiek glabāti 1 gadu.

4.1.7. Kandidātiem, kuri vēlas pie mums strādāt praksē. Ja Jūs sazināties ar mums par iespēju pie mums strādāt praksē. Šim nolūkam mēs apstrādāsim Jūsu personas datus, piemēram: saziņas laikā savāktos datus, Jūsu CV, motivācijas vēstulē vai prakses pieteikuma anketā aizpildītos datus (vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, personas kodu (ja noslēgts prakses līgums), izglītību, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pilsētu, datus par praktikanta mācību iestādi un praktikanta studijām, informāciju par profesionālo pieredzi, runātajām svešvalodām, saitēm uz sociālo tīklu kontiem (ja esat tās norādījis), informāciju par īpašām vajadzībām vai vēlmēm, informāciju par vadītāja apliecību utt.).

Ja piesakāties uz konkrētu praktikanta vietu, bet Jums netiek piedāvāta prakse, mēs dzēsīsim Jūsu personas datus uzreiz pēc atlases, izņemot gadījumu, kad kandidāts piekrīt savu personas datu glabāšanai, lai pieteiktos uz prakses vietām, kas atbrīvosies vēlāk. Šādā gadījumā dati šim nolūkam tiek glabāti 1 gadu.

4.1.8. Parādu administrēšanas nolūkos.

Šim nolūkam mēs apstrādāsim Jūsu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, informāciju par maksājumiem, parāda pamatojumu un summu, tālruņa numuru, e-pasta adresi.

Šim nolūkam mēs saņemsim Jūsu personas datus tieši no Jums, no publiski pieejamiem avotiem (piemēram, iedzīvotāju reģistra, trešo personu sniegtajiem datiem u.c.) un no trešajām personām.

Šim nolūkam mēs nodrošināsim vai pārsūtīsim Jūsu datus:

(a) uzņēmumiem, kas sniedz audita, grāmatvedības vai citus pakalpojumus, ja to pakalpojumi ir nepieciešami šajā Privātuma politikā noteikto mērķu sasniegšanai;

(b) tiesām, tiesu izpildītājiem, notāriem, valsts vai pašvaldību iestādēm.

Šim nolūkam mēs glabāsim Jūsu datus līdz parāda administrēšanas (parāda likvidācijas) beigām, ņemot vērā Latvijas Republikas Civillikumā noteikto noilgumu, kas ir 10 gadi.

4.1.9. Mūsu organizēto apmācību un citu pasākumu nolūkos.

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus, lai administrētu mūsu organizētās apmācības un citus pasākumus (turpmāk – Pasākumi), ja esat izteicis vēlmi tajos piedalīties, lai informētu sabiedrību par Pasākumiem (piem., par Pasākumu vadītāju, personām, kas piedalījušās Pasākumos, personu video un balss ierakstiem, pasākumu laikā uzņemtajiem video un fotogrāfijām). Šim nolūkam mēs varam apstrādāt Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, sociālo tīklu kontus un citu kontaktinformāciju, darbavietas nosaukumu, ieņemamo amatu (ja darba devējs Jūs nosūta uz Pasākumu vai Jūs norādāt šo informāciju), informāciju par Pasākumu (par tēmu, datumu, laiku, ilgumu, vietu u.c.), kurā piedalījāties, IP adresi un pieteikšanās datiem (ja pasākums notiek attālināti), un citiem datiem, kas nepieciešami Pasākuma atbilstošai organizēšanai. Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, līguma noslēgšanu un izpildi vai mūsu leģitīmajām interesēm iepazīstināt sabiedrību ar savām darbībām, ņemot vērā, ka apstrādātie personas dati ir nepieciešami leģitīmu interešu sasniegšanai.

Šim nolūkam datus glabāsim līdz Pasākumu organizēšanas un norises beigām.

4.1.10. Lai uzlabotu pārvaldīto Vietni un piedāvātu Jums labākus un pielāgotus pakalpojumus.

Mēs izmantosim Jūsu personas datus, tostarp personas datus, ko saņemam, kad Jūs izmantojat mūsu Vietni un/vai apmeklējat mūsu Vietni, lai uzlabotu un attīstītu Vietni un piedāvātu Jums labākus un personalizētākus pakalpojumus. Šim nolūkam mēs izmantosim Jūsu personas datus, kas saņemti no Jums vai no citām personām, izmantojot mūsu Vietni.

Vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas, lasiet šīs Privātuma politikas 7. sadaļā. Citiem nolūkiem, kad mums ir nepieciešams apstrādāt personas datus saskaņā ar tiesību aktiem vai mūsu datu apstrādes darbību ierakstiem.

5. KĀ MĒS SAVĀCĀM UN APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

5.1. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kas iegūti šādos veidos:

5.1.1. Kad Jūs tos mums iesniedzat.

5.1.2. Kad Jūs izmantojat mūsu pārvaldīto Vietni, noteikta informācija (piemēram, interneta adrese (IP) vai cita) tiek apkopota automātiski.

5.1.3. Kad mēs saņemam Jūsu personas datus no citām personām saskaņā ar tiesību aktiem un/vai šo Privātuma politiku.

5.2. Jūs sniedzat mums savus personas datus un citu informāciju, izmantojot Vietni un/vai apmeklējot mūsu Kontus, aktīvi piedaloties tajos, t.i., rakstot mums vai sazinoties ar mūsu komandu, uzdodot jautājumus un/vai iesniedzot savas sūdzības, rīkojumus, komentārus vai abonējot mūsu informatīvo izdevumu. Ja sazināsieties ar mums rakstiski vai pa e-pastu, mēs saglabāsim korespondences datus.

5.3. Jūsu sniegtā informācija var ietvert Jūsu vai tās personas vārdu un uzvārdu, kuru pārstāvat, e-pasta adresi un tālruņa numuru, ziņas tekstu un citus datus.

5.4. Kad izmantojat Vietni un/vai apmeklējat mūsu kontus, noteikta nepersoniska informācija (piemēram, interneta adrese (IP), izmantotās interneta pārlūkprogrammas veids, apmeklējumu skaits, skatītās Vietnes lapas, Vietnē pavadītais laiks, interneta avots, kuru izmantojat, informācija par izmantoto ierīci, valodu, valsti utt.) tiek apkopota automātiski. Šī informācija tiks izmantota, lai uzlabotu Vietnes saturu, funkcionalitāti un pievilcību, kā arī mūsu sociālo mediju kontus.

5.5. Mēs varam apvienot no Jums saņemtos personas datus ar datiem, ko esam savākuši no citiem publiskiem un/vai pieejamiem avotiem (piemēram, mēs varam apvienot Jūsu sniegtos personas datus ar datiem, kas iegūti, izmantojot Vietnes sīkfailus, vai ar datiem, kas likumīgi iegūti no trešajām personām utt.).

5.6. Jums vienmēr būs iespēja pieprasīt nepareizu personas datu labošanu un izmantot citas savas kā personas datu subjekta tiesības, kuras noteiktas šajā Privātuma politikā un piemērojamos tiesību aktos.

6. VAI MĒS IZMANTOJAM JŪSU PERSONAS DATUS TIEŠĀ MĀRKETINGA NOLŪKOS?

6.1. Mēs varam izmantot Jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos, lai nosūtītu Jums. piedāvājumus un informāciju par mūsu pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, varētu Jūs interesēt. Tomēr šim nolūkam mēs izmantosim Jūsu personas datus tikai ar Jūsu papildu piekrišanu.

6.2. Šim nolūkam mēs apstrādāsim Jūsu personas datus, kas norādīti 4.1.3. punktā.

6.3. Jūs varat izvēlēties vai atļaujat mums izmantot savus personas datus tiešā mārketinga nolūkos. Jūs varat to izdarīt, sniedzot savu piekrišanu, kuru varat jebkurā laikā atsaukt.

6.4. Piešķirot tiesības apstrādāt datus tiešā mārketinga nolūkos, Jūs arī dodat atļauju mums šim nolūkam sazināties ar Jums, izmantojot saziņas līdzekļus (piemēram, e-pastu, tālruni, īsziņu (SMS) vai citus saziņas līdzekļus (piemēram, Facebook, LinkedIn, Skype, Viber utt.).

6.5. Lai sniegtu Jums piedāvājumus, mēs varam apvienot pieejamo informāciju par Jums ar informāciju, kas pieejama trešajām personām.

6.6. Ja Jūs piekrītat izmantot savus personas datus tiešā mārketinga nolūkos, mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai analizētu un uzlabotu mūsu tīmekļa vietņu, reklāmas un tirgus izpētes efektivitāti, kā arī, lai palīdzētu sasniegt citus mārketinga un pārdošanas mērķus. Šādā gadījumā mēs izmantosim Jūsu nepersonalizētos datus.

6.7. Pat ja esat devis piekrišanu savu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, Jūs jebkurā laikā varat viegli atsaukt šo piekrišanu visām personas datu apstrādes darbībām vai to daļai. To var izdarīt šādos veidos:

6.7.1. paziņojot par atteikumu pa e-pastu saņemtajos paziņojumos un/vai piedāvājumos norādītajā veidā (piemēram, noklikšķinot uz informatīvajā izdevumā esošās abonēšanas atteikšanās saites), vai

6.7.2. apmeklējot mūs (saite uz kontaktadresi atrodama šīs Privātuma politikas 15. sadaļā) un iesniedzot attiecīgu pieprasījumu. Pieteikumā skaidri jānorāda Jūsu vārds un uzvārds. Ja jūs pieprasāt atsaukt savu piekrišanu šādā veidā, mēs varam lūgt personu apliecinošu dokumentu.

6.7.3. nosūtot mums pieprasījumu pa e-pastu (saite uz saziņas e-pastiem atrodama šīs Privātuma politikas 15. sadaļā). Pieteikumā skaidri jānorāda Jūsu vārds un uzvārds un citi reģistrācijas dati (ja tādi ir). Ja Jūs pieprasāt atsaukt savu piekrišanu šādā veidā, mēs varam lūgt personu apliecinošu dokumentu.

6.8. Jūsu personas datu apstrāde tiešā mārketinga nolūkos tiek pārtraukta ne vēlāk kā 3 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

6.9. Piekrišanas atsaukšana neuzliek mums automātiski par pienākumu iznīcināt Jūsu personas datus vai sniegt Jums informāciju par mūsu apstrādājamajiem personas datiem, tāpēc šo darbību veikšanai prasām iesniegt atsevišķu pieprasījumu.

7. KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDATNES?

7.1. Visa informācija tiek norādīta Sīkdatņu politikā, kuru varat atrast, noklikšķinot uz saites: aaalaw.lv/sikdatnu-politika/.

8. KĀ MES UZGLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

8.1. Dati, ko mēs ievācam no Jums, atradīsies ES, bet var tikt arī pārsūtīti vai uzglabāti ārpus ES. Šādus datus var apstrādāt mūsu pašu vai mūsu sadarbības partneru darbinieki, kuri strādā ārpus ES teritorijas. Pārsūtot Jūsu datus ārpus ES, mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar šo Privātuma politiku.

8.2. Diemžēl tiešsaistes informācijas pārsūtīšana nav pilnībā droša. Lai gan mēs darām visu iespējamo, lai aizsargātu Jūsu personas datus, mēs nevaram garantēt datu drošību, kad Jūs pārsūtāt datus uz Vietni – Jūs uzņematies riskus, kas saistīti ar datu pārsūtīšanu uz Vietni. Saņemot Jūsu datus, mēs piemērosim stingras procedūras un drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu datus pret nesankcionētu piekļuvi.

8.3. Mazticamu apstākļu gadījumā mēs palīdzēsim atklāt Jūsu personas datu drošības pārkāpumu, kas var nopietni apdraudēt Jūsu tiesības vai brīvību, un mēs nekavējoties informēsim Jūs, tiklīdz noskaidrosim, kādai informācijai ir bijusi piekļuve.

9. ĀRĒJĀS TĪMEKĻA VIETNES

9.1. Tīmekļa Vietnē var būt saites uz ārējām vietnēm – vietnēm, kurās mums ir konti un kuras reklamē mūsu pakalpojumus. Sekojot šādām saitēm uz kādu no tīmekļa vietnēm, lūdzu, ņemiet vērā, ka šīm vietnēm un pakalpojumiem, kuriem tiek piekļūts, ir atsevišķas privātuma politikas, un mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības par šādām politikām vai personas datiem, kas savākti šajās vietnēs vai caur tām, piemēram, par kontaktinformāciju vai informāciju par atrašanās vietu. Pirms personas informācijas iesniegšanas šajās vietnēs vai pakalpojumu izmantošanas, pārskatiet šīs politikas. Izlasiet arī trešo pušu paziņojumus par konfidencialitāti, kas pārvalda šādas tīmekļa vietnes, un tieši sazinieties ar pakalpojumu sniedzējiem, ja Jums ir kādi jautājumi par to, kā viņi izmanto Jūsu personas datus.

10. KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS?

10.1. Apstrādājot personas datus, mēs garantējam Jūsu tiesības saskaņā ar VDAR un Latvijas Republikas likumu par Fizisko personu datu apstrādi. Jums kā personas datu subjektam ir šādas tiesības:

10.1.1. zināt (būt informētam) par savu personas datu apstrādi;

10.1.2. piekļūt Jūsu personas datiem, ko mēs apstrādājam;

10.1.3. pieprasīt nepareizu, neprecīzu, nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu, pārskatīšanu;

10.1.4. pieprasīt personas datu dzēšanu, ja tie vairs nav vajadzīgi nolūkiem, kādiem tie tika vākti;

10.1.5. pieprasīt personas datu dzēšanu, ja tie tiek apstrādāti nelikumīgi vai ja atsaucat savu piekrišanu personas datu apstrādei vai nedodat šādu piekrišanu, kas ir nepieciešama;

10.1.6. iebilst pret personas datu apstrādi vai atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu;

10.1.7. pieprasīt Jūsu personas datu apstrādes darbību apturēšanu (izņemot glabāšanu) strīdu gadījumā vai gadījumā, ja nepieciešams pārliecināties par apstrādes likumību, datu pareizību, kā arī gadījumos, kad Jūsu personas dati mums vairs nav nepieciešami, bet Jūs nevēlaties, lai mēs tos dzēstu;

10.1.8. pieprasīt, ja tas ir tehniski iespējams, sniegt savus personas datus viegli salasāmā formātā Jūsu piekrišanai vai līguma izpildes nolūkam, vai pieprasīt nodošanu citam datu pārzinim.

10.2. Mēs centīsimies garantēt Jūsu kā personas datu subjekta tiesību īstenošanu un radīt visus apstākļus šo tiesību efektīvai īstenošanai, taču paturam tiesības neievērot Jūsu prasības, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu:

10.2.1. mums uzlikto juridisko saistību izpildi;

10.2.2. valsts drošību vai aizsardzību;

10.2.3. sabiedrisko kārtību, noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu vai saukšanu pie atbildības;

10.2.4. svarīgas valsts ekonomiskās vai finansiālās intereses;

10.2.5. profesionālās ētikas pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu;

10.2.6. Jūsu vai citas personas tiesību un brīvību aizsardzību.

10.3. Ar savu tiesību īstenošanu saistītās prasības varat mums sniegt personīgi, pa pastu vai elektroniski. Saņemot Jūsu pieprasījumu, mēs varam lūgt Jūs uzrādīt identitāti apliecinošu dokumentu, kā arī jebkādu ar pieprasījumu saistīto papildu informāciju, kas mums ir nepieciešama.

10.4. Pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas, mēs Jums atbildēsim 30 kalendāro dienu laikā no Jūsu pieprasījuma saņemšanas un atbildes iesniegšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas.

10.5. Ja uzskatīsim par nepieciešamu, mēs pārtrauksim Jūsu datu apstrādi, izņemot uzglabāšanu, līdz Jūsu pieprasījums tiks apstrādāts. Ja esat likumīgi atsaucis savu piekrišanu, mēs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā, pārtrauksim Jūsu personas datu apstrādes darbības, izņemot šajā Privātuma politikas 12.2. punktā noteiktajos gadījumus un likumā noteiktajos gadījumus, kad mums ir pienākums turpināt apstrādāt Jūsu datus spēkā esošās likumdošanas, mūsu juridisko pienākumu, tiesas lēmumu vai iestāžu saistošo norādījumu dēļ.

10.6. Ja mēs atsakāmies apstrādāt Jūsu pieprasījumu, mēs skaidri norādīsim šāda atteikuma iemeslu.

10.7. Ja nepiekrītat mūsu darbībām vai atbildei uz Jūsu pieprasījumu, varat iesniegt sūdzību kompetentajai valsts iestādei par mūsu rīcību un lēmumiem.

11. KĀ VAR IESNIEGT SŪDZĪBU?

11.1. Ja vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu datu apstrādi, lūdzam iesniegt to rakstiski, sniedzot pēc iespējas plašāku informāciju, izmantojot šīs Privātuma politikas beigās norādīto kontaktinformāciju. Mēs ar Jums sadarbosimies un centīsimies nekavējoties atrisināt visas problēmas.

11.2. Ja uzskatāt, ka Jūsu tiesības ir pārkāptas saskaņā ar VDAR vai citiem piemērojamiem personas datu aizsardzību regulējošiem aktiem, varat vērsties ar sūdzību uzraudzības iestādē – Latvijas Republikas Valsts datu aizsardzības inspekcijā, varat uzzināt vairāk informāciju un kontaktinformāciju inspekcijas mājaslapā (https://www.dvi.gov.lv/lv). Lai gan, galvenokārt, mēs centīsimies atrisināt visus strīdus kopīgi ar Jums.

12. KĀ TIKS MAINĪTA ŠĪ KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA?

12.1. Visas izmaiņas mūsu Privātuma politikā tiks publicētas Vietnē. Būtisku izmaiņu gadījumā un/vai nepieciešamības gadījumā mēs par tām informēsim. Jaunie Privātuma politikas noteikumi var tikt norādīti arī Vietnē, un Jums var būt nepieciešams tos izlasīt un tiem piekrist, lai turpinātu lietot Vietni un/vai mūsu pakalpojumus, iegādātos preces pārdošanai vai izmantotu sniegtos pakalpojumus.

13. KĀ JŪS VARAT AR MUMS SAZINĀTIES?

13.1. Lūdzam sūtīt visus dokumentus, kas saistīti ar šo Privātuma politiku, tieši sazinoties ar mums, izmantojot Privātuma politikas 2.1. punktā norādītos kontaktus.