AAA Law Latvia

Mēs esam mainījuši uzņēmuma nosaukumu uz AAA LAW LATVIA

Atpakaļ
Jaunumi April 30, 2020

Piedāvājam intelektuālā īpašuma audita pakalpojumus

Sadarbība ar jaunajiem klientiem bieži atklāj to, ka klientiem ir kāds intelektuālā īpašuma objekts (-i) , kuru būtu vēlams izvērtēt, vai tas strādā uzņēmuma interesēs un kā tas palīdzētu nākotnes intelektuālā īpašuma stratēģijā. Attiecīgi, iesākām  veikt Intelektuālā īpašuma auditu (IP auditu).

IP audits ietver esošo intelektuālā īpašuma objektu vai portfeļa pārskatu un izvērtējamu. Auditā izvērtējamais intelektuālais īpašums var būt patents, preču zīme, dizainparaugs, lietderīgais modelis, autortiesības un pat zinātība. Tāpat audits pārskata noslēgtos līgumus (tiesību nodošanas, licences u.c.) un īpašumtiesības uz katru no klienta īpašumā esošajiem intelektuālā īpašuma objektiem. Nereti audita rezultātā nonākam pie secinājuma, ka uz iesniegto patentu vai dizainparaugu nav pienācīgi sakārtoti autoru (izgudrotāju, dizaineru) mantisko autortiesību nodošanas jautājumi.

IP audita rezultāti dod izpratni par esošā intelektuālā īpašuma portfeļa atbilstību klienta turpmākajam biznesa plānam. Audita rezultāti arī ļauj sniegt ieteikumus, kā pārvaldīt esošo intelektuālā īpašuma portfeli. Proti, tas tiek ne tikai uzturēts, bet jau pārvaldīts, sniedzot maksimālu atdevi.